CO TO SĄ KRYTERIA ESG? admin 18 września, 2023
CO TO SĄ KRYTERIA ESG?

Kryteria ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) to aspekty środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego, które są podstawowym podejściem do oceny zaangażowania firmy w cele wykraczające poza maksymalizację zysków. W ramach ESG promowane są zarówno cele środowiskowe, jak i społeczne, w tym wsparcie dla ruchów społecznych oraz integracja różnorodności, równości i integracji z własną strategią firmy.

W ciągu niespełna dwóch dekad to, co zaczęło się jako inicjatywa społecznej odpowiedzialności biznesu, przekształciło się w globalne zjawisko z ponad 30 bilionami dolarów w zarządzanych aktywach.

Mimo że niektórzy krytycy wyrażają wątpliwości co do jego rzeczywistego wpływu, ruch ESG nadal zyskuje na znaczeniu w krajobrazie inwestycyjnym i biznesowym. Oprócz wygenerowanego zainteresowania, Komisja Europejska wyznaczyła rok 2024 jako datę początkową włączenia tych zasad do sprawozdań spółek, instytucji i organizacji.

Ale czym właściwie są ESG?

Przez wiele lat kwestie ekonomiczne, społeczne i środowiskowe były traktowane oddzielnie, jeśli nie sprzecznie ze sobą. Ten przestarzały sposób rozumienia tych elementów to wizja daleka od rzeczywistości, która na dłuższą metę okazała się bardziej źródłem problemów niż bogactwa. Koszt złagodzenia jej negatywnego wpływu jest większy niż korzyść z ignorowania jej wpływu społecznego lub ekologicznego.

Odgrywanie aktywnej roli w społeczeństwie oznacza bycie świadomym konsekwencji naszej codziennej dynamiki na różnych poziomach. Jest to jeszcze ważniejsze w przypadku podmiotów (firm, instytucji i organizacji).

Jeśli nie przyjmiemy tej aktywnej roli, instytucje te staną się, w najgorszym przypadku, złem koniecznym, które zniknie w obliczu każdej opcji, która pociąga za sobą minimalną poprawę.

Nie musi tak być.

Firmy powinny odgrywać aktywną i pozytywną rolę w społeczeństwie. Jest to idea stojąca za zasadami ESG:

  • Kryteria środowiskowe (E): Obejmują one wpływ firmy na środowisko, obejmując takie aspekty, jak gospodarka odpadami, zanieczyszczenie, zmiany klimatyczne i ochrona zasobów naturalnych. W dziedzinie zrównoważonego budownictwa kryteria te mają bezpośredni i głęboki wpływ.
  • Kryteria społeczne (S): Koncentrują się one na relacjach, jakie firma nawiązuje ze swoimi pracownikami, klientami, dostawcami i całą społecznością. Obejmują one takie czynniki jak różnorodność i równość płci, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz prawa człowieka.
  • Kryteria zarządzania (G): Odnoszą się do sposobu, w jaki firma zarządza swoimi wewnętrznymi operacjami, w tym strukturą ładu korporacyjnego, etyką biznesową i przejrzystością finansową. Standardy te stanowią podstawowy filar leżący u podstaw podejmowania decyzji i uczciwości spółki.

Unia Europejska przygotowała zestaw przepisów, które stawiają kraje członkowskie na czele przekształcania odpowiedzialności w przewagę konkurencyjną i przybliżają nas do Celów Zrównoważonego Rozwoju, SDG. ESG będzie częścią struktury i strategii firm, instytucji i organizacji wykraczających poza społeczną odpowiedzialność biznesu.

Kryteria ESG mają swoje źródło w Porozumieniu Paryskim i Europejskim Zielonym Pakcie.

Porozumienie paryskie, podpisane w 2015 r. przez 196 państw, wyznaczyło cel ograniczenia globalnego wzrostu temperatury do poziomu poniżej 2°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej i dążenie do ograniczenia go do 1,5°C. Z kolei Europejski Zielony Pakt, przedstawiony w 2019 r., wyznacza drogę dla Europy, aby do 2050 r. stała się pierwszym kontynentem neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla.

Te kamienie milowe pobudziły konkretne działania, takie jak plan działania Komisji Europejskiej na rzecz zrównoważonego finansowania, który obejmuje różne regulacje związane z kryteriami ESG.

W celu ich wdrożenia istnieją trzy główne przepisy, które ustanawiają ramy prawne dla właściwego stosowania kryteriów ESG (oprócz niektórych przepisów krajowych):

  1. Rozporządzenie w sprawie taksonomii (UE) 2020/852 ustanawia ramy dla stworzenia ujednoliconej klasyfikacji zrównoważonych działań, określając, które z nich są przyjazne dla zrównoważonego rozwoju, a które nie. Jego celem jest ukierunkowanie inwestorów na zrównoważone możliwości i zachęcenie do przejścia na bardziej zrównoważoną gospodarkę poprzez wyznaczenie celów środowiskowych, które działalność gospodarcza musi osiągnąć, aby została uznana za zrównoważoną.
  1. Rozporządzenie SFDR (UE) 2019/2088, znane również jako rozporządzenie w sprawie ujawniania informacji na temat zrównoważonego finansowania, zapewnia inwestorom przejrzystość i zapobiega „praniu brudnych pieniędzy” (ang. greenwashing) poprzez ustanowienie zasad dotyczących uwzględniania ryzyka związanego ze zrównoważonym rozwojem w procesach finansowych i ujawnianiu informacji o produktach finansowych.
  1. Rozporządzenie CSRD (UE) 2022/2464 promuje ujawnianie informacji niefinansowych przez niektóre przedsiębiorstwa, zwiększając przejrzystość sprawozdawczości korporacyjnej w zakresie zrównoważonego rozwoju i ułatwiając uwzględnianie kryteriów ESG w podejmowaniu decyzji biznesowych. Rozporządzenie to reguluje sposób, w jaki spółki interesu publicznego muszą informować o zgodności z kryteriami ESG.

Krótko mówiąc, nie mówimy tu o deklaracji intencji czy ubolewaniu nad popełnionymi błędami. Mówimy o wdrożeniu konkretnej strategii, z mechanizmami regulacyjnymi, z konkretnymi elementami roboczymi, do których musimy stopniowo, ale nieuchronnie dołączyć.

To, co do niedawna było wyborem w sposobie zarządzania naszymi instytucjami, teraz staje się obowiązkiem. Ramy prawne CSRD i strategia Zielonego Ładu dają nam stosunkowo krótki horyzont (2024/2026/2030) na wdrożenie różnych modeli pomiaru wpływu ESG. Biorąc pod uwagę tę zmianę paradygmatu, łatwiej będzie szukać wartości dodanej w innym, bardzie zrównoważonym rodzaju zarządzania. Wdrożenie wizji ESG w planach biznesowych lub produkcyjnych zamiast polegania na prawidłowym zakończeniu audytów ESG, które mają nadejść.

Write a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *