Zrównoważony rozwój korporacyjny i dyrektywa CSRD: w kierunku bardziej odpowiedzialnej przyszłości admin 10 września, 2023
Zrównoważony rozwój korporacyjny i dyrektywa CSRD: w kierunku bardziej odpowiedzialnej przyszłości
Zrównoważony rozwój korporacyjny i dyrektywa CSRD: w kierunku bardziej odpowiedzialnej przyszłości

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw jest dziś kluczowym pojęciem, napędzającym transformację praktyk biznesowych w kierunku bardziej sprawiedliwego, przyjaznego dla środowiska i świadomego społecznie paradygmatu. Zgodnie z tą wizją, Unia Europejska podjęła znaczący krok w kierunku promowania zrównoważonych praktyk, przyjmując dyrektywę w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD). Dyrektywa ta nie tylko na nowo definiuje sposób, w jaki firmy raportują swoje wyniki, ale także kładzie solidne fundamenty pod przejście do bardziej odpowiedzialnej przyszłości.

Mówiąc konkretnie, CSDR można zdefiniować jako prawo UE, które ustanawia rygorystyczne wymogi dotyczące sprawozdawczości korporacyjnej w zakresie zrównoważonego rozwoju. Ma ono na celu poprawę przejrzystości i standaryzacji raportowania ESG (środowiskowego, społecznego i ładu korporacyjnego), umożliwiając inwestorom i interesariuszom podejmowanie bardziej świadomych i zrównoważonych decyzji.

W globalnym kontekście charakteryzującym się pilną potrzebą sprostania wyzwaniom środowiskowym, społecznym i związanym z ładem korporacyjnym (ESG), zrównoważony rozwój przedsiębiorstw staje się koniecznością. Kryteria ESG, które obejmują aspekty środowiskowe, społeczne i związane z zarządzaniem, zyskały istotną rolę w podejmowaniu decyzji biznesowych i inwestycyjnych.

Dyrektywa ta jest kamieniem milowym w ewolucji wymogów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także zasadniczo wpisuje się w ramy Europejskiego Zielonego Paktu, wypełniając lukę między transformacją ekologiczną a odpowiedzialnością przedsiębiorstw. Sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju nabiera teraz takiego samego znaczenia jak sprawozdawczość finansowa.

Zakres CSRD: kogo dotyczy i kiedy będzie obowiązywać?

CSRD nie tylko redefiniuje praktyki raportowania, ale także parametry tego, kto podlega tym regulacjom. Dyrektywa dotyczy ponad 49 000 spółek z UE, w tym spółek notowanych na rynkach regulowanych, dużych spółek oraz instytucji kredytowych i ubezpieczeniowych. Odzwierciedla to szeroki zakres organizacji, które muszą wziąć odpowiedzialność za zrównoważony rozwój i przejrzystość.

Terminy wdrożenia

1. od 1 stycznia 2024 r:

 • Spółki interesu publicznego zatrudniające ponad 500 pracowników podlegające poprzedniemu rozporządzeniu w sprawie NFRD będą składać sprawozdania w 2025 r.

2. Od 1 stycznia 2025 r:

 • Duże spółki notowane i nienotowane na giełdzie zatrudniające ponad 250 pracowników i/lub osiągające obroty w wysokości 40 mln EUR i/lub aktywa o wartości 20 mln EUR będą składać sprawozdania w 2026 r.

3. Od 1 stycznia 2026 r:

 • MŚP notowane na giełdzie (z wyjątkiem mikroprzedsiębiorstw).
 • Małe i niezłożone instytucje kredytowe.
 • Firmy ubezpieczeniowe typu captive.
 • Organizacje te składają sprawozdania w 2027 r., z możliwością opóźnienia do 2028 r.

4. W 2029 r:

 • Organizacje z państw trzecich posiadające co najmniej jedną jednostkę zależną lub oddział z siedzibą statutową w UE lub o obrotach netto przekraczających 150 mln EUR we Wspólnocie Europejskiej składają sprawozdanie za rok obrotowy 2028.

Spółki i podmioty objęte CSRD

CSRD ma wpływ na następujące kategorie spółek i podmiotów w UE:

1. Spółki notowane na rynkach regulowanych (z wyjątkiem mikroprzedsiębiorstw).

2. duże spółki europejskie i spółki zależne spółek spoza UE działające na terytorium UE. Są one uznawane za takie, jeśli spełniają co najmniej dwa z poniższych wymogów:

 • Obrót przekraczający 40 mln EUR.
 • Suma bilansowa wynosząca co najmniej 20 mln EUR.
 • Ponad 250 pracowników w ciągu roku obrotowego.

3. Firmy ubezpieczeniowe i instytucje kredytowe, niezależnie od ich formy prawnej.

4. Notowane mikroprzedsiębiorstwa i nienotowane MŚP mają możliwość dobrowolnego przestrzegania przepisów.

Jednostki zależne mogą być zwolnione, jeśli jednostka dominująca uwzględni je w swoim sprawozdaniu.

CSRD określa obowiązkowe wymogi dla tych spółek i podmiotów w zakresie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w ich raportach zarządczych.

Wymogi i treść raportów CSRD

CSRD określa szereg obowiązkowych wymogów, które organizacje muszą spełnić w swoich raportach dotyczących zrównoważonego rozwoju. Wymogi te muszą obejmować

 • Opis modelu biznesowego i strategii organizacji.
 • Cele zrównoważonego rozwoju.
 • Wdrożone polityki.
 • Systemy motywacyjne związane z kwestiami zrównoważonego rozwoju.
 • Procedury należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju.
 • Identyfikacja kluczowych ryzyk związanych ze zrównoważonym rozwojem.
 • Dostosowanie się do cyfrowej taksonomii zasad raportowania zrównoważonego rozwoju w celu umożliwienia spójnego oznakowania.

Raporty powinny być certyfikowane i weryfikowane przez niezależne strony trzecie oraz publikowane w specjalnych raportach zarządczych.

Wyzwania i możliwości dla organizacji

Skuteczne wdrożenie CSRD nie jest pozbawione wyzwań. Firmy muszą dostosować swoje praktyki i systemy raportowania, aby spełnić bardziej rygorystyczne wymogi dyrektywy. Ponadto proces gromadzenia, weryfikacji i ujawniania danych związanych ze zrównoważonym rozwojem może być złożony i wymagający.

Wyzwaniom tym towarzyszą jednak znaczące możliwości. CSRD nie tylko nakłada obowiązki, ale także oferuje wymierne korzyści. Spółki, które przyjmą solidne praktyki w zakresie raportowania zrównoważonego rozwoju, mogą przyciągnąć inwestorów zainteresowanych zrównoważonym rozwojem, zidentyfikować możliwości inwestycyjne dostosowane do przejścia na bardziej zrównoważone praktyki, obniżyć koszty poprzez identyfikację i łagodzenie ryzyk ESG oraz poprawić swoją reputację, demonstrując swoje zaangażowanie w odpowiedzialność społeczną i środowiskową.

Wnioski: W kierunku zrównoważonej i odpowiedzialnej przyszłości.

Zrównoważony rozwój korporacyjny stał się fundamentalnym filarem dzisiejszych organizacji. CSRD, jako instrument zmian, odzwierciedla zaangażowanie Unii Europejskiej w promowanie bardziej odpowiedzialnych i zrównoważonych praktyk biznesowych. Ponieważ zmierzamy w kierunku przyszłości, w której zrównoważony rozwój jest wpisany w samą istotę biznesu, konieczne jest, aby organizacje odważnie reagowały i przyjmowały praktyki, które mają pozytywny wpływ na świat. CSRD to krok w tym kierunku, ale także przypomnienie, że droga do zrównoważonego rozwoju jest ciągła i wymaga stałego zaangażowania. Ostatecznie Zrównoważony Rozwój Korporacyjny i CSRD stanowią okazję do wprowadzenia trwałych zmian w kierunku bardziej sprawiedliwego, przyjaznego dla środowiska i świadomego społecznie świata.

Write a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *