Pomiar i zarządzanie wpływem: droga do lepszych wyników admin 13 grudnia, 2023
Pomiar i zarządzanie wpływem: droga do lepszych wyników

Pomiar i zarządzanie wpływem (IMM) to termin, który w ostatnich latach zyskał na znaczeniu w biznesie i społeczeństwie. Chociaż nie ma jednej definicji tego pojęcia, jego znaczenie jest niezaprzeczalne. Sam wpływ społeczny jest bez znaczenia, jeśli nie można go zmierzyć, przeanalizować i wykazać. MGI staje się pomostem łączącym wpływ ze zdolnością do podejmowania świadomych decyzji i skutecznego zarządzania zmianami.

Trzy kluczowe podejścia do pomiaru i zarządzania wpływem

MGI opiera się na trzech podstawowych podejściach, z których każde ma określone cele strategiczne:

 • Pozytywistyczne: To podejście postrzega pomiar jako konstruowanie obiektywnej i racjonalnej reprezentacji świata rzeczywistego za pomocą dokładnych instrumentów pomiarowych. Innymi słowy, dąży do ustalenia namacalnych, wymiernych faktów.
 • Krytyczne: W przeciwieństwie do tego, podejście krytyczne koncentruje się na zasadach demokracji i odpowiedzialności. Opowiada się za odpowiedzialnością organizacji wobec szerokiego grona interesariuszy, których dotyczą ich działania, zachęcając do przejrzystości i aktywnego udziału tych grup w podejmowaniu decyzji.
 • Interpretacyjne: To podejście postrzega pomiar jako narzędzie ułatwiające dialog między różnymi grupami społecznymi, umożliwiając wspólne dążenie do pożądanych zmian społecznych. Otwarta i przejrzysta komunikacja jest niezbędna w tym procesie.

Podejścia te mogą współistnieć i są wykorzystywane do różnych celów, takich jak poprawa wyników operacyjnych, pozyskiwanie zasobów lub budowanie i utrzymywanie reputacji organizacji.

Poszukiwanie konsensusu: definiowanie pomiaru wpływu i zarządzania nim

Kluczowe jest, aby organizacje ustaliły wspólną definicję MGI w celu wspierania wspólnego języka w ekosystemie. Widzimy trzy kluczowe elementy:

 • Kręgosłupem są Interesariusze: Uznaj znaczenie zaangażowania interesariuszy od samego początku procesu pomiaru. Zapewnia to dwukierunkową walidację i wzmacnia legitymację organizacji. Przejrzysta i oparta na zaufaniu komunikacja jest niezbędna w tym procesie.
 • Wkład: definiuje wpływ w odniesieniu do zmian społecznych, które można bezpośrednio przypisać działaniom organizacji. Pomiar powinien uwzględniać, w jaki sposób inne czynniki mogą wpływać na osiągnięcie pożądanych celów, promując przejrzystość.
 • Celem jest zarządzanie: Podkreśla, że pomiar jest jedynie środkiem do podejmowania decyzji, które poprawiają wyniki organizacji. Pomiar i zarządzanie są ze sobą nierozerwalnie związane i mają zasadnicze znaczenie dla ciągłego sukcesu.

Dlaczego warto mierzyć i zarządzać wpływem

To, czego nie można zmierzyć, jest równie dobre jak to, że nie istnieje. Wpływ nie może być jedynie deklaracją intencji, musi być rzeczywisty i namacalny.

Systematyczne i rygorystyczne MGI oferuje wiele korzyści dla organizacji:

 • Ciągłe doskonalenie: Ułatwia ocenę wcześniejszych wysiłków i planowanie strategiczne, prowadząc do ciągłej poprawy wyników. Zwiększa również motywację pracowników i ich poczucie przynależności do organizacji.
 • Zwiększona przejrzystość: Pomaga zidentyfikować nieefektywności i obszary wymagające poprawy, opierając decyzje na obiektywnych i wymiernych danych, co wzmacnia wiarygodność organizacji.
 • Efektywne gospodarowanie zasobami: Bardziej efektywna alokacja zasobów i ograniczanie ryzyka, co przekłada się na oszczędność kosztów i optymalizację kapitału.
 • Przyciąganie funduszy: Organizacje, które mogą wykazać swój wpływ, mają większe szanse na otrzymanie finansowania, zarówno publicznego, jak i prywatnego, co wzmacnia ich pozycję finansową.
 • Umowa społeczna: Promuje większe zaangażowanie interesariuszy i wspiera umowę społeczną niezbędną do długoterminowego sukcesu organizacji.
 • Solidna gospodarka: Zbiorowa MGI wzmacnia lokalną gospodarkę poprzez zrozumienie i maksymalizację wpływu w danym regionie.

Co mierzyć (a zatem czym zarządzać)

Definicja wyników i wpływu może się różnić w zależności od perspektywy. Niektóre rozróżnienia obejmują natychmiastowe wyniki, krótko-, średnio- i długoterminowy wpływ oraz zamierzone i niezamierzone skutki. Pomimo różnic, uznaje się znaczenie pomiaru przynajmniej wykorzystanych zasobów i wygenerowanych wyników. Definicja wyników jest niezbędna do określenia odpowiednich wskaźników. Ponadto istnieje potrzeba, aby wyniki były udostępniane i akceptowane przez różnych zaangażowanych interesariuszy.

Podsumowując, MGI jest kluczowym elementem dla każdej organizacji dążącej do poprawy swoich wyników i wkładu w społeczeństwo. Dzięki skutecznemu pomiarowi wpływu i zarządzaniu nim, organizacje mogą dążyć do bardziej przejrzystej, wydajnej i zorientowanej na wyniki przyszłości.

Write a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *