Ekonomia Społeczna w Europie: siła napędowa zrównoważonej transformacji. admin 3 października, 2023
Ekonomia Społeczna w Europie: siła napędowa zrównoważonej transformacji.

Gospodarcza i społeczna tkanka Europy jest domem dla różnorodnych podmiotów, które nie są dobrze znane. Około 2,8 miliona organizacji ekonomii społecznej w UE oferuje dziś konkretne i innowacyjne rozwiązania dla wyzwań społecznych i środowiskowych. W ten sposób nie tylko generują wysokiej jakości zatrudnienie, ale także odgrywają kluczową rolę w integracji społecznej, promują równe szanse i przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju gospodarczego i uczestnictwa obywateli. Ich działalność obejmuje zarówno rewitalizację obszarów wiejskich, jak i walkę z pandemią COVID-19. Gdy przestrzeń gospodarcza jest zróżnicowana pod względem rodzajów podmiotów i dynamiki, jest lepiej przygotowana do udzielania nowych odpowiedzi i przetrwania kryzysów dzięki swojej elastyczności i różnym opcjom, które ma już od samego początku.

Ekonomia społeczna jest nie tylko istotnym uzupełnieniem usług społecznych, ale także odgrywa kluczową rolę w integracji młodych ludzi i grup marginalizowanych na rynku pracy i w społeczeństwie. Opowiada się za równością płci i osiągnięciem celów zrównoważonego rozwoju, zachęcając do bardziej zrównoważonej i odpornej przyszłości. Nie chodzi już tylko o to, że ma historie sukcesu, ale że jest to sektor, który ma wiele przykładów dojrzałości. Modele te nie zostały jednak powielone w pożądany sposób.

Podstawy kryteriów ESG (środowiskowych, społecznych i związanych z zarządzaniem) zostały określone w umowach międzynarodowych, takich jak porozumienie paryskie i Europejski Zielony Pakt, które napędzają działania na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju. Ekonomia społeczna stoi na czele tych przemian, dostarczając zrównoważone towary i usługi, niwelując przepaść cyfrową i przyjmując partycypacyjne modele biznesowe w celu zapewnienia sprawiedliwej transformacji.

Ekonomia społeczna obejmuje różnorodne podmioty o różnych modelach i działaniach, od rolnictwa po edukację i nie tylko. Nie jest ona definiowana na podstawie prowadzonej działalności, ale pod względem celów, priorytetów i strategii. Ich wspólną podstawą jest przedkładanie celów społecznych i środowiskowych nad zysk, reinwestowanie zysków w działania na rzecz członków lub całego społeczeństwa oraz przyjęcie demokratycznego lub partycypacyjnego zarządzania.

W tym rozległym krajobrazie tradycyjnie prym wiodą spółdzielnie, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, stowarzyszenia i fundacje, ale przedsiębiorstwa społeczne są również postrzegane jako integralna część ekonomii społecznej, przyczyniając się do rozwoju rynku w sposób przedsiębiorczy i realizując cele społeczne lub środowiskowe.

Mamy do czynienia z podmiotami non-profit, które zaczęły zachowywać się w sposób przedsiębiorczy, aby realizować swoje cele, oraz z firmami, które zaczęły przeznaczać swoje cele i zyski na cele wykraczające poza zysk.

Mechanizm na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oferuje możliwość wspierania gospodarki społecznej i jej inkluzywnych modeli, które mogą napędzać transformację gospodarczą, społeczną i ekologiczną. Potencjał gospodarki społecznej jest jednak nadal niedostatecznie wykorzystywany. Brak uznania i wsparcia utrudnia jej ekspansję i osiągnięcie szerszego wpływu.

Proponowany plan działania na lata 2021-2030 ma na celu promowanie innowacji społecznych, wspieranie rozwoju gospodarki społecznej i uwolnienie jej potencjału transformacyjnego. Ten plan działania nie tylko opowiada się za kompleksowym rozwojem ekonomii społecznej, ale także ma na celu podniesienie świadomości i wzmocnienie pozycji konsumentów, podmiotów i władz publicznych. W końcu ekonomia społeczna jest czynnikiem zmian gospodarczych i społecznych, pomostem do bardziej integracyjnej, zrównoważonej i odpornej przyszłości dla Europy i świata.

Jednym z wyzwań, przed którymi stoimy, jest zbliżenie zaangażowanych podmiotów: trzeci sektor, przedsiębiorstwa społeczne i administracja poszły swoimi drogami, co oznaczało i nadal oznacza znaczne straty dla nich wszystkich. Innym poważnym wyzwaniem jest przeszkolenie trzeciego sektora w zakresie strategii zrównoważonego rozwoju finansowego oraz firm w zakresie włączania zasad ESG do ich strategii, a nie jako polityki kompensacyjnej lub marketingowej.

Ekonomia społeczna jest niezbędnym narzędziem w obliczu obecnych problemów i bezpośrednich wyzwań, ponieważ, jak stwierdziła ekonomistka Mariana Mazzucato:

„Ekonomia społeczna nie jest kolejną częścią gospodarki, ale jest to sposób, w jaki gospodarka powinna być prowadzona, aby istniała współpraca między organizacjami i abyśmy nie myśleli tylko o 10% populacji”.

Write a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *