Zabezpieczenie przyszłości przedsiębiorstw społecznych w Europie Środkowej i Wschodniej: Równoważenie misji społecznej i rentowności ekonomicznej admin 22 listopada, 2023
Zabezpieczenie przyszłości przedsiębiorstw społecznych w Europie Środkowej i Wschodniej: Równoważenie misji społecznej i rentowności ekonomicznej

Przez Jorge Gimeno Pawlowski

W Europie Środkowej i Wschodniej przedsiębiorstwa społeczne stają się kluczowymi graczami w podejmowaniu wyzwań społecznych za pomocą rozwiązań przedsiębiorczych. Opierając się na badaniach Danieli Staicu z Uniwersytetu Studiów Ekonomicznych w Bukareszcie, chcę zbadać stabilność finansową tych przedsiębiorstw, koncentrując się na ich źródłach przychodów i konieczności dywersyfikacji dochodów.

Krajobraz strumieni przychodów

Sytuacja finansowa przedsiębiorstw społecznych w Europie Środkowej i Wschodniej jest zróżnicowana. Na przykład na Węgrzech fundusze publiczne stanowią 42% przychodów przedsiębiorstw społecznych, a działalność handlowa stanowi 51,2%. W Polsce znaczna część przychodów przedsiębiorstw społecznych pochodzi z finansowania z sektora publicznego, przy czym zamówienia publiczne i dotacje/subwencje stanowią odpowiednio 65% i 23%, wraz ze znacznym wkładem z działalności gospodarczej (36%).

Z kolei w Czechach i Rumunii dominują fundusze prywatne w przychodach przedsiębiorstw społecznych, stanowiąc odpowiednio 51,2% i 57%. Ta różnorodność podkreśla różne środowiska gospodarcze i regulacyjne w tych krajach.

Wyzwania i możliwości

Zależność od funduszy publicznych jest bardzo zróżnicowana, co podkreśla potrzebę dostosowania do kontekstu krajowego. Nadmierna zależność od finansowania publicznego stwarza ryzyko, szczególnie w czasach zmian politycznych i gospodarczych. Dlatego też dywersyfikacja źródeł dochodu ma zasadnicze znaczenie dla odporności.

Strategie dywersyfikacji finansowej

Rozszerzenie działalności rynkowej ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia dochodów generowanych samodzielnie, zmniejszając tym samym zależność od finansowania zewnętrznego. Tworzenie partnerstw z sektorem prywatnym może wprowadzić nowe kanały przychodów, w tym sponsoring korporacyjny i umowy o świadczenie usług. Innowacyjne opcje finansowania, takie jak obligacje społeczne, finansowanie społecznościowe lub mikrofinansowanie, oferują alternatywne źródła przychodów, które są zgodne z misjami społecznymi tych przedsiębiorstw. Ponadto mobilizowanie zasobów społeczności, takich jak wolontariat i darowizny rzeczowe, może uzupełniać zasoby finansowe, jednocześnie wzmacniając zaangażowanie społeczności.

Stabilność finansowa przedsiębiorstw społecznych w Europie Środkowej i Wschodniej zależy od zrównoważenia ich misji społecznej z rentownością ekonomiczną. Kluczowe znaczenie ma dywersyfikacja źródeł dochodu i dostosowanie się do lokalnych warunków rynkowych i ram regulacyjnych. Przyjmując wieloaspektowe podejście do finansowania i strategii finansowych, przedsiębiorstwa te mogą budować odporność niezbędną do kontynuowania ich znaczącego wkładu w społeczeństwo.

Staicu, Daniela. (2018). Financial sustainability of social enterprise in Central and Eastern Europe. Proceedings of the International Conference on Business Excellence. 12. 907-917. 10.2478/picbe-2018-0081.

Wersja hiszpańska.
Angielska wersja.

Write a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *